keskiviikko 10. lokakuuta 2012

Uusi metsälaki, tuhohyönteislaki ja metsäluonnon monimuotoisuus


                                                  Terveleppäkorpi Santahaminassa

Osallistuin eilen (9.10.2012) kansanedustaja Pertti Salolaisen (kok) järjestämään"Turvaako uusi metsälaki luonnon monimuotoisuuden?" keskustelutilaisuuteen Eduskunnan kansalaisinfossa. Hän oli saanut ajatuksen tilaisuuden järjestämisestä Ympäristöakatemian syyskuisessa metsätapahtumassa, johon osallistuin järjestäjän roolissa.

Metsälakiuudistuksen tavoitteena on lisätä metsänomistajan vapautta ja vastuuta sekä parantaa metsätalouden taloudellista kannattavuutta turvaten samalla metsäluonnon monimuotoisuuden säilyminen. Nämä tavoitteet toteutetaan muun muassa sallimalla yläharvennushakkuut eli jatkuvan kasvatuksen hakkuumenetelmät, poistamalla uudistamisvelvoite karuilta ja metsätaloudellisesti kannattamattomilta ojitetuilta suoalueilta ja sallimalla päätehakkuut kaikenikäisille metsille. jolloin puustoa ei tarvitse enää kasvattaa lain puitteissa"uudistamiskypsäksi".

Metsälain 10 § erityisen tärkeisiin elinympäristöihin lisättiin uusiksi biotoopeiksi metsäkorte-, muurain- ja lähdekorvet sekä Lapin letot. Samalla elinympäristöjen määritelmää tiukennettiin ja pienialaisuus asetettiin metsälakikohteiden korostetuksi ominaisuudeksi, jolloin kookkaat ja yhtenäiset metsäbiotoopit jäävät metsälain ulkopuolelle. Uusi tulkinta ei antaisi lain suomaa turvaa jyrkänteille, jotka eivät täytä 10 metrin korkeutta ja yli 0,5 ha kokoiset metsälammet eivät kuuluisi enää lain piiriin. Ehdotetussa metsälaissa sallittaisiin myös elinympäristön ominaispiirteitä säilyttävät hakkuutoimenpiteet.

 Edistävätkö uudet lait metsäluonnon monimuotoisuutta? Eduskunnan keskustelutilaisuus avarsi erittäin hyvin uuden metsälakiehdotuksen, metsätuholakiehdotuksen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen väliset kytkökset. Vedän tässä yhteen eiliset esitykset ja puheenvuorot. Nyt on korkea aika testata tätä väitettä, sillä ehdotukset viedään Eduskunnan käsiteltäväksi kevään 2013 istuntokaudella.

Maa- ja metsätalousministeriössä, MTK:ssa ja Metsäteollisuus ry:ssä uskotaan vahvasti, että uusi metsälaki lisää automaattisesti metsäluonnon monimuotoisuutta laajoilla pinta-aloilla. Heidän esityksissään punaisena lankana oli usko, että nykyistä sallivampi metsälaki lisää automaattisesti monimuotoisuutta metsissä. Heidän vahva uskonsa lain hyvyyteen on mielenkiintoinen. Mielestäni ei voi suoraan vetää johtopäätöstä, että toiminnan vapauttaminen lisää monimuotoisuuselementtejä (kuten lahopuun määrää, säästöpuita, erirakenteisuutta, vanhoja metsiä) talousmetsissä. Laki toisaalta sallii myös nykyistä intensiivisemmän metsänkäsittelyn.

Metsänhoidon vapautuminen voi edistää luonnon monimuotoisuutta metsämaisema ja metsän rakennetasolla. Lehtipuuston määrä voi kasvaa ja erirakenteisuus lisääntyä, joka suosii yksittäisiä metsälajeja. Toisaalta tulevaisuudessa, jos uusi metsälaki astuu voimaan metsienhoidon ja metsiensuojelun "mielikuvamarkkinoilla" tulee olemaan vahva asema erityisesti niiden metsänomistajien keskuudessa, joille metsätulot ovat toissijaista ja joille metsienkäyttö on lähtökohdiltaan moniarvoista. Jotta "Monimuotoisuusmarkkinat" eli vapaaehtoisuuteen perustuvat monimuotoisuutta tukevat suojelu- ja hoitotoimenpiteet ovat kilpailukykyinen vaihtoehtoinen "puutalousmarkkninoille" on luotava omistajia palvelevat ja toimivat käytännöt sekä valtion toimesta riittävä rahoituspohja. Luonnonhoidon ohjauksella ja sertifioinnilla tulee olemaan entistä tärkeämpi rooli siinä lisääntyykö säästöpuiden ja lahopuun määrä tai erirakenteisuutta tukevat metsienhakkuumenetelmät.

Metsälain salliva ja mahdollisuuksien ilmapiiri ei kuitenkaan ulottunut metsäisten elinympäristöjen tasolle. Uudet tiukennukset elinympäristöjen määritykseen heikentävät mahdollisuuksia turvata paikallista, elinympäristöihin sidottuja monimuotoisuusarvoja metsälain turvin. Ympäristöministeriö ja luontojärjestöt (Luontoliitto, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi) jättivät metsälakityöryhmän esitykseen eriävät mielipiteet, koska valmisteluvaiheessa ei tehty perusteellista vaikutusten arviointia ja metsälakiehdotus muun muassa selkeästi kaventaa ja tiukentaa metsälain mukaisesti suojeltujen metsäisten elinympäristöjen suojelua. Toivottavasti joulukuussa valmistuva ympäristövaikutusten arviointi uusista lakiehdotuksista otetaan eduskuntakäsittelyssä vakavasti ja täydellä painoarvolla huomioon.

Metsälakiuudistuksen rinnalla on toteutettu metsätuholain uudistamistyö. Suurin muutos kohdistuu tuoreen kaatuneen puuston korjuuvelvollisuuteen. Nykyisin laki velvoittaa omistajaa korjaamaan kaatunutta puustoa, kun sen osuus on yli 10 % runkoluvusta tai puurunkoja on ryhmässä yli 20 kappaletta. Uudistuksessa tuoretta kuollutta puustoa sallittaisiin vain 10 m2 hehtaaria kohden ja sen ylittävä osuus olisi korjattava pois. Velvoite koskee kaikkia puulajeja.

Pelko hyönteistuhojen lisääntymisestä ilmastonmuutoksen myötä lienee ollut yhtenä suurena motivaationa uudistamistyölle. Jyväskylän yliopiston professori Atte Komonen piti terävän puheenvuoron metsätuholaista ja hyönteistuhoriskeistä. Hänen esityksen jälkeen jäin miettimään hyödynnetäänkö poliittisissa valmisteluissa lainkaan nykyistä tutkimustietoa. Tutkijoita kuunnellaan, mutta onko heidän tutkimuksillaan oikeasti mitään painoarvoa? Komonen esitteli muun muassa nykyisten bioottisten (myyrät, hirvet, hyönteiset, sienet) tuhojen osuutta suhteessa ihmisperäisiin (puuston korjausvauriot) tuhoihin. Kesäkauden ja turvamaiden hakkuut ilmenevät ennen kaikkea ihmisperäisten vaurioiden kaksinkertaistumisella ja niiden määrä on huomattavasti suurempi kuin kaikkien bioottisten tuhojen yhteensä. Taloudellisten haitallisten hyönteistuhojen osuus muista eläin- tai sieniperäisistä vaurioista on vähäinen ja männyllä todella alhainen. Ainoastaan kirjanpainaja ja ytimennävertäjät pystyvät hyödyntämään tuoretta, edellisenä talvena kuollutta puumassaa ja aiheuttamaan taloudellista menetystä.

Miksi siis rajoittaa lahopuun syntymistä tiukalla metsätuholailla, jos sillä ei saavuteta haettuja hyötyjä, mutta vähennetään metsäluonnon tärkeimmän ominaispiirteen – lahopuun – muodostumista ja aiheutetaan metsänomistajille lisäkustannuksia korjuuvelvoitteiden kautta? Ympäristöministeriö, luontojärjestöt, Metsähallituksen luontopalvelut ja Jyväskylän yliopiston tutkijat olivat kaikki samaa mieltä, että metsätuholaissa olisi sallittava isompi määrä kuollutta puustoa, rajoitus pitäisi koskea ainoastaan kuusta ja 10 § kohteilla lahopuustoa pitäisi antaa vapaasti muodostua.


perjantai 8. kesäkuuta 2012

Ilmastomuutosta ja arjen ympäristöpolitiikkaa Tiedekulmassa


Olin eilen vetämässä työni puolesta kaksi erittäin mielenkiintoista esitystä Helsingin yliopiston Tiedekulmassa. Ensimmäisenä puhujana oli ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen. Hän ”töytäisi” keskusteluun innolla osallistunutta yleisöä vertaamalla finanssikriisiin sijoitettuja varoja ilmastokriisin torjuntaan. Tosiasia on, että talouden ylläpitoon satsattiin muutamassa kuukaudessa 8 miljoonaa miljoonaa euroa. 1/12 osa finanssikriisiin sijoitetuista varoista olisi riittänyt ilmastonmuutoksen globaaliin torjuntaan useammaksi vuodeksi. IPCC:n vuonna 2007 julkaisema ilmastomuutosraportin ilmastoennuste johti sen sijaan sähköpostivuotoihin, tieteen luotettavuuden mustamaalaamiseen ja koko arvion uskottavuuden horjuttamiseen. Professori Hukkinen nosti esille mistä erilaiset reaktiot johtuvat. Monilla meistä on omakohtaisia kokemuksia talouskriiseistä sekä yhteiskunnan että henkilötasolla. Ilmastonmuutos ei ole vielä koskettanut länsimaita ja länsimaisia ihmisiä. Kriisi ei ole iholla asti.
Yliopiston lehtori ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen uranuurtaja Ilmo Massa toi omassa puheenvuorossaan esille henkilökohtaisen ympäristöhistorian ja kokemusmaailman merkityksen ympäristökriisin ymmärtämisessä. Ilman vahvaa henkilökohtaista ympäristökokemusta ja arjen paineiden alla olemme alttiita antamaan periksi ”oman elämän ympäristöpolitiikassa”. Ympäristötietoisista tulee osa kulutusyhteiskuntaa, jotka suojautuvat ympäristötietoisuudelta ja -valistukselta kilven taakse huutamaan: ”Meiltä vaaditaan liikaa”.

Mikä sitten on liikaa? Ja kenen pitäisi ottaa vastuu? Hukkisen ja Massan esitykset innoittivat kuulijakunnan keskustelemaan ihmisen ja yhteiskunnan arvoista, etiikasta, moraalista ja sivistyksestä. Meidän pitäisi alkaa toimia globaalilla tasolla yhteisten pelisääntöjen mukaan, jotta maapallomme Tellus pelastuu. Tarvitsemme henkilökohtaisia rajoituksia kulutukselle, pelkkä ekotehokkuus ei riittä. Meidän on perustettava globaali instituutio, joka säätelee kaikkien valtioiden toimintaa ja jonka yhteisenä vihollisena on ilmastonmuutos ja jaettuna missiona sen torjuminen. Ennen kaikkea meidän on kehitettävä vaihtoehtoinen järjestelmä ”kasvua-kasvua-kasvua systeemille”. Kasvua tukevien järjestelmien rinnalle on luotava uusia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoisia järjestelmiä tukevia mittareita. Tätä odotellessa voimme aloittaa maailman parantamisen omista arjen ympyröistä vaikkapa vähentämällä lihan syöntiämme.

Kuuntele Janne Hukkisen esitelmä yliopiston Thinkwallilla live-tallenteissa Globaali ilmastonmuutos 4-8.6. (ladataan sivulle 8.6.)
Lue maapallon biosfäärin muutosennusteesta (7.6.2012)
Käy kommentoimassa selvitystä kansallisesta ilmastolaista
Lisää yliopiston Tiedekulman kesäkuun ohjelmasta

torstai 9. helmikuuta 2012

Hiljaa vaietut - luonto taipuu Östersundomissa


Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto julkaisi tänään kolmen kunnan eli Helsingin, Sipoon ja Vantaan yhteisen tarkistetun Östersundomin yleiskaavaluonnoksen. Tätä on odotettu. Ennakkotietojen mukaisesti KSV:n suunnittelijat esittivät viisi vaihtoehtoista kaavaluonnosta, joista yksi on luontojärjestöjen varjokaava ns. vaihtoehto C "luonnon ehdoilla". Jatkosuunnittelun lähtökohdaksi on valittu vaihtoehto B "kehitetty". Viime kevään kaavaluonnokseen verrattuna vaihtoehto B:n keskeisimmät muutokset on yksi pudotettu metroasema (Vantaa) ja Sipoonkorven metsämantereelle osoitettua rakentamista on rajoitettu niukasti. Rannikolla rakentamisalueet on edelleen kaavoitettu Natura-alueisiin kiinni.

Kaupunkisuunnitteluviraston toimesta arvioitiin ja vertailtiin viiden eri luonnosvaihtoehdoksen "paremmuutta" seitsemän vertailukriteeriryhmän perusteella. Tarkastelussa painotettiin seudullisuutta. Seitsemän kriteeriryhmää vertailivat luonnosten yhdyskuntarakennetta, asuntotarjontaa, kaupunkimaisuutta, liikennejärjestelyjä, elinkeinoelämää, paikallisia ominaispiirteitä ja varautumista tulevaisuuteen.

Ei ole mitenkään yllättävää, että "viralliset" kaavaluonnokset olivat selvästi parempia kuin varjokaava, joka on puutteellinen mm. katu- ja tieverkoston osalta. Tässä analyysini vaihtoehtojen vertailusta:

Seuturakenteen tasapaino. Vaihtoehto B tulkittiin eheimmäksi, sillä se ei katko alueen yhteyttä "vanhaan kaupunkiin". Varjokaavassa on huomioitu etelä-pohjoissuuntaiset ekologiset yhteydet, jonka vuoksi yhdyskuntarakenne on rikkonainen. Eheä yhdyskuntarakenne muodostuu tiiviistä asuinalueista ja yhtenäisestä viheralueverkostosta. On harhaanjohtavaa tarkastella tasapainon kriteerinä yksipuolisesti rakentamiselle kaavoitetun alueen kokonaismäärää ja kytkeytyneisyyttä.

Asuntokannan monimuotoisuus ja tarjonta. Varjokaavassa rakentamiselle varattu alue on huomattavasti suppeampi (n. 7 km2) verrattuna muihin vaihtoehtoihin (22-25 km2). Lisäksi asuntokannan monipuolisuus on vähäisempää kuin muissa vaihtoehdoissa. Rakentaminen keskittyy metroasemien läheisyyteen tiivine pientalovaltaisine kortteleineen (2-3-kerroksiset townhouse). Perinteisiä pientalovaltaisia alueita on vähän ja ne sijoittuvat nykyisten omakotitalojen yhteyteen.

Alueen asuntokannan yksipuolisuus voi olla myös sosiaalista yhteisöllisyyttä tukevaa. Perinteinen luokkajaottelu ja perhekuntien yhteiskunnallisen aseman määrittely on perustunut asuntomuotoon: vuokralla/oma vai kerrostalo/omakotitalo. Näiden rajojen poistamiseksi voidaan kaavoituksella luoda yhtenäisiä alueita, joissa eri yhteiskuntaluokat sekoittuvat.

Lisäksi kritisoimme tavoitteellista asumisväljyyden kasvattamista kaavoittamalla asumisväljyysoletuksella 25 k-m2/hlö. Lisäksi jokaiselle on varattu 10 k-m2 yhteistilaa. Muiden vaihtoehtojen laskennallinen asumisväljyys on 50 k-m2/hlö, joka lisää energiankäyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjä.

Liikkumisen ekotehokkuus. HSY:n tekemän liikennejärjestelmävertailun perusteella varjokaavassa liikkumisen kasvihuonekaasupäästöt (CO2) on asukasta kohden korkeimmat (425 k/v), kun vaihtoehto B:ssä (362 kg/v). Varjokaavassa liikkumisen ekotehokkuutta heikentää alhainen työpaikkaomavaraisuus ja keskimääräistä pidemmät työmatkat. Pyöräilyn ja jalankulun osuus jää pienemmäksi (20,5 %, B:ssä 24,5 %) johtuen varmasti myös siitä, että varjokaavassa ei ole osoitettu katu- ja pyörätieratkaisuja. Kevyen liikenteen osuutta voitaisiin nostaa kehittämällä vaihtoehto C:n katuverkostoa ja luomalla alueelle korkeampi työpaikkaomavaraisuus.

Joukkoliikenteen osuus on varjokaavassa korkein (21,9 %, malli B 20,5 %). Aamuruuhkan kulkutapajakauma tehdyistä matkoista joukkoliikenteen kulkutapaosuus on 34 % varjokaavaassa ja vaihtoehto B:ssä 32,5 %. Henkilöautoliikenteen suurta kulkutapaosuutta saadaan varjokaavamallissa alas, kun suunnittelu viedään loppuun asti katu- ja tieverkoston ja työpaikkaomavaraisuuden osalta.

Paikallinen yrittäjyys. Vertailussa väitetään, että varjokaava ei tue pienyrittäjyyttä riittävällä kysynnällä. Pienimuotoinen kivijalkayrittäjyys on otettu varjokaavassa lähtökohdaksi, sillä kaava mm. kieltää suuret kaupan yksiköt. Metroasemien varteen muodostuvat 10 000-20 000 asukkaan kaupunkikylät tarjoavat yksittäisille paikallisille yrittäjille riittävästi kysyntää. Huomautan kuitenkin, että elinkeinoelämän tavoitteita ei varjokaavassa painotettu, vaikka ne koettiin erittäin tärkeiksi.

Asukastiheys. Olen huvittuneena seurannut keskustelua, jossa alueen asukastiheys arvioidaan koko suunnittelualueelle, eikä ainoastaan rakentamiselle varattavalle alueelle. Tämänkaltainen yksioikoinen ajattelutapa antaa luonnollisesti korkean luvun, jos kaikki mahdollinen rakennetaan. Siitä voidaan esittää jatkokysymys: mikä on viheralueiden merkitys ekotehokkuudessa?

Nykyinen asukastiheyteen perustuva arviointi on harhaanjohtava. Suomessa on toteutettu monia näennäisesti eheitä ja tiiviitä kaavoitusprosesseja, joiden oletetaan vähentävän yksityisautoilua ja sitä kautta kasvihuonekaasupäästöjä, vaikka loppujen lopuksi näin ei olekaan käynyt. Östersundomissakin tullaan liikkumaan enimmäkseen autolla (työaikainen liikkumisen osuus 66-68 %). Omakotitalovaltaisilla alueilla opitaan käyttämään autoa, perhekunnalla on usein kaksi autoa.

Paikallisten ominaispiirteiden huomioiminen. Tässä kohtaan arviointi lipsuu useampaan tarkoituksenhakuisesti negatiiviseen tulkintaan varjokaavan osalta. Mm. Granö säilyy eristäytyneenä varjokaavassa kun taas vaihtoehto B:ssä Granö liitetään osaksi mannerta ja avataan suurelle yleisölle ja rakentamiselle. Luonnonmaiseman osalta varjokaava nähdään toimettomuuden ja hoitamattomuuden edustajana, jossa kulttuurimaisema katoaa ja Natura-alueiden kunto heikkenee ilman kunnostusta.

Kaiken huipuksi varjokaavan osalta todetaan, että "lähiöiden" sankat joukot lisäävät virkistyspainetta Natura-alueille, koska pääsy Granöön on evätty! Miksi asukkaat suuntaisivat juuri Natura-alueille, kun he kohtaavat luonnon kotioveltaan varjokaavassa? Varjokaavassa asukaskohtainen viheralueiden määrä on n. 700 m2/as, kun muissa vaihtoehdoissa se on n. 200 m2/as. Miten tässä kohtaan päädytään yksinkertaisen tilaston mukaan hyvin johdattelevaan tulkintaan, että tiivis rakenne uhkaa Natura-alueita, kun asia ei edes mainita muissa vaihtoehdoissa?

Varjokaava päihittää muut vaihtoehdot juuri niissä seikoissa, joihin suunnittelu perustui: luontoelämyksiä tarjoavassa asumismuodossa, monimuotoisuuden turvaamisessa, Natura-alueiden säilyttämisessä ja virkistysalueiden laajassa tarjonnassa. On sääli, että jatkojalostukseen valittu kaavaluonnos ei ole kyennyt hyödyntämään varjokaavan tarjoamia suunnitteluvaihtoehtoja nykyistä enempää kohti aidosti kestävää kaupunkirakennetta.

maanantai 2. tammikuuta 2012

Hyvää alkanutta vuotta 2012!

Tämä vuosi on minulle alusta alkaen hyvä. Aloitan työt Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen koordinaattorina. Akateemiselle pätkätyöläiselle vuoden pituinen määräaikainen työsuhde on iso asia. Työhön liittyy paljon muitakin arvoja kuin säännölliset tulot. Kun sinulla on työpaikka olet sisällä sosiaalisessa työympäristössä, kuulut johonkin ryhmään. Ulkopuolisena työttömänä, pätkätyöläisenä joutuu jatkuvasti vakuuttamaan muita ja itseään omista kyvyistään. On osoitettava muille olevansa aikaansaava, fiksu ja kyvykäs. Se on raskasta itselle ja perheelle. Vertaisryhmät ovat parasta terapiaa. Työvoimatoimiston koulutuspaketit tarjoavat ennen kaikkea uusia, mielenkiintoisia kontakteja muihin töitä innokkaasti hakeviin työttömiin.

Vuosi 2012 tulee olemaan muutenkin haastava ja mielenkiintoinen. Ensin presidentin- ja syksyllä kunnallisvaalit. Omalta kohdalta käyn syvää pohdintaa siitä olenko halukas ilmoittautumaan kunnallisvaaliehdokkaaksi. Seuraavalla valtuustokaudella (2013-2016) laaditaan Helsingin kaupungin alueelle uusi yleiskaava. Pelkästään se tosiasia velvoittaisi minut asettumaan ehdolle. Kaupungin maankäyttö- ja kaavoituspolitiikkaan täytyy saada mukaan luonnon monimuotoisuutta, paikallisia viheralueita ja ekosysteemipalveluita puolustavia henkilöitä.